4 Publications

Mark all

[4]
2021 | Conference Paper | LibreCat-ID: 20858 LibreCat | DOI
 
[3]
2020 | Journal Article | LibreCat-ID: 17812
Ansatz zur effizienteren Auslegung von Hybridbauteilen
C. Hielscher, J. Grenz, A.A. Camberg, N. Wingenbach, ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift (2020) 60–65.
LibreCat | DOI
 
[2]
2020 | Journal Article | LibreCat-ID: 17813
Approach to More Efficient Design of Hybrid Components
C. Hielscher, J. Grenz, A.A. Camberg, N. Wingenbach, ATZ Worldwide (2020) 58–61.
LibreCat | DOI
 
[1]
2015 | Conference Paper | LibreCat-ID: 16263
Material follows form follows function
N. Wingenbach, T. Tröster, in: 2015.
LibreCat
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

4 Publications

Mark all

[4]
2021 | Conference Paper | LibreCat-ID: 20858 LibreCat | DOI
 
[3]
2020 | Journal Article | LibreCat-ID: 17812
Ansatz zur effizienteren Auslegung von Hybridbauteilen
C. Hielscher, J. Grenz, A.A. Camberg, N. Wingenbach, ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift (2020) 60–65.
LibreCat | DOI
 
[2]
2020 | Journal Article | LibreCat-ID: 17813
Approach to More Efficient Design of Hybrid Components
C. Hielscher, J. Grenz, A.A. Camberg, N. Wingenbach, ATZ Worldwide (2020) 58–61.
LibreCat | DOI
 
[1]
2015 | Conference Paper | LibreCat-ID: 16263
Material follows form follows function
N. Wingenbach, T. Tröster, in: 2015.
LibreCat
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed