3 Publications

Mark all

[3]
2022 | Conference Paper | LibreCat-ID: 34725 LibreCat
 
[2]
2022 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 33287
Dimensionierung und Optimierung von im FDM-Verfahren 3D-gedruckten Direktverschraubungen aus ABS
E. Moritzer, C. Held, J. Hillemeyer, Joining Plastic (2022) 84–90.
LibreCat
 
[1]
2022 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 33289
Mit der richtigen Auslegung zur sicheren Verbindung
E. Moritzer, C. Held, C. Hopmann, M. Kramer, Kunststoffe (2022) 30–33.
LibreCat
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

3 Publications

Mark all

[3]
2022 | Conference Paper | LibreCat-ID: 34725 LibreCat
 
[2]
2022 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 33287
Dimensionierung und Optimierung von im FDM-Verfahren 3D-gedruckten Direktverschraubungen aus ABS
E. Moritzer, C. Held, J. Hillemeyer, Joining Plastic (2022) 84–90.
LibreCat
 
[1]
2022 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 33289
Mit der richtigen Auslegung zur sicheren Verbindung
E. Moritzer, C. Held, C. Hopmann, M. Kramer, Kunststoffe (2022) 30–33.
LibreCat
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed