10 Publications

Mark all

[10]
2021 | Book Chapter | LibreCat-ID: 29086
Hybridprofile für Trag- und Crashstrukturen
W.-G. Drossel, M. Bobbert, M. Böhme, C. Dammann, A. Dittes, M. Gießmann, C. Hühne, J. Ihlemann, R. Kießling, T. Lampke, P. Lenz, R. Mahnken, G. Meschut, R. Müller, M. Nier, R. Prussak, M. Riemer, S. Sander, M. Schaper, I. Scharf, M. Scholze, S.-D. Schwöbel, S. Sharafiev, M. Sinapius, D. Stefaniak, T. Tröster, M.F.-X. Wagner, Z. Wang, C. Zinn, in: Intrinsische Hybridverbunde Für Leichtbautragstrukturen, Berlin, Heidelberg, 2021.
LibreCat | DOI
 
 
[8]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 27774 LibreCat | DOI
 
[7]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 29090 LibreCat | DOI
 
[6]
2019 | Journal Article | LibreCat-ID: 19424 LibreCat | DOI
 
[5]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 19426
A least squares approach for effective shear properties in an $${{\varvec{n}}}$$ n -layered sphere model
R. Mahnken, P. Lenz, C. Dammann, Archive of Applied Mechanics (2018) 2081–2099.
LibreCat | DOI
 
[4]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 21709 LibreCat | DOI
 
[3]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 24560
The effective shear modulus for ann-layered composite sphere
P. Lenz, C. Dammann, R. Mahnken, PAMM (2018) 609–610.
LibreCat | DOI
 
[2]
2017 | Journal Article | LibreCat-ID: 19423
(n)- AND (n + 1)-LAYERED COMPOSITE SPHERE MODELS FOR THERMO-CHEMO-MECHANICAL EFFECTIVE PROPERTIES
R. Mahnken, C. Dammann, P. Lenz, International Journal for Multiscale Computational Engineering (2017) 295–322.
LibreCat | DOI
 
[1]
2017 | Journal Article | LibreCat-ID: 21710 LibreCat | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

10 Publications

Mark all

[10]
2021 | Book Chapter | LibreCat-ID: 29086
Hybridprofile für Trag- und Crashstrukturen
W.-G. Drossel, M. Bobbert, M. Böhme, C. Dammann, A. Dittes, M. Gießmann, C. Hühne, J. Ihlemann, R. Kießling, T. Lampke, P. Lenz, R. Mahnken, G. Meschut, R. Müller, M. Nier, R. Prussak, M. Riemer, S. Sander, M. Schaper, I. Scharf, M. Scholze, S.-D. Schwöbel, S. Sharafiev, M. Sinapius, D. Stefaniak, T. Tröster, M.F.-X. Wagner, Z. Wang, C. Zinn, in: Intrinsische Hybridverbunde Für Leichtbautragstrukturen, Berlin, Heidelberg, 2021.
LibreCat | DOI
 
 
[8]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 27774 LibreCat | DOI
 
[7]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 29090 LibreCat | DOI
 
[6]
2019 | Journal Article | LibreCat-ID: 19424 LibreCat | DOI
 
[5]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 19426
A least squares approach for effective shear properties in an $${{\varvec{n}}}$$ n -layered sphere model
R. Mahnken, P. Lenz, C. Dammann, Archive of Applied Mechanics (2018) 2081–2099.
LibreCat | DOI
 
[4]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 21709 LibreCat | DOI
 
[3]
2018 | Journal Article | LibreCat-ID: 24560
The effective shear modulus for ann-layered composite sphere
P. Lenz, C. Dammann, R. Mahnken, PAMM (2018) 609–610.
LibreCat | DOI
 
[2]
2017 | Journal Article | LibreCat-ID: 19423
(n)- AND (n + 1)-LAYERED COMPOSITE SPHERE MODELS FOR THERMO-CHEMO-MECHANICAL EFFECTIVE PROPERTIES
R. Mahnken, C. Dammann, P. Lenz, International Journal for Multiscale Computational Engineering (2017) 295–322.
LibreCat | DOI
 
[1]
2017 | Journal Article | LibreCat-ID: 21710 LibreCat | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed