ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration

C. Li, J. Shi, W. Zhang, A.S. Subramanian, X. Chang, N. Kamo, M. Hira, T. Hayashi, C. Boeddeker, Z. Chen, S. Watanabe, in: 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 2021.

Download
No fulltext has been uploaded.
Conference Paper | Published | English
Author
Li, Chenda; Shi, Jing; Zhang, Wangyou; Subramanian, Aswin Shanmugam; Chang, Xuankai; Kamo, Naoyuki; Hira, Moto; Hayashi, Tomoki; Boeddeker, ChristophLibreCat; Chen, Zhuo; Watanabe, Shinji
Publishing Year
Proceedings Title
2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)
LibreCat-ID

Cite this

Li C, Shi J, Zhang W, et al. ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration. In: 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). ; 2021. doi:10.1109/slt48900.2021.9383615
Li, C., Shi, J., Zhang, W., Subramanian, A. S., Chang, X., Kamo, N., Hira, M., Hayashi, T., Boeddeker, C., Chen, Z., & Watanabe, S. (2021). ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration. 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). https://doi.org/10.1109/slt48900.2021.9383615
@inproceedings{Li_Shi_Zhang_Subramanian_Chang_Kamo_Hira_Hayashi_Boeddeker_Chen_et al._2021, title={ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration}, DOI={10.1109/slt48900.2021.9383615}, booktitle={2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)}, author={Li, Chenda and Shi, Jing and Zhang, Wangyou and Subramanian, Aswin Shanmugam and Chang, Xuankai and Kamo, Naoyuki and Hira, Moto and Hayashi, Tomoki and Boeddeker, Christoph and Chen, Zhuo and et al.}, year={2021} }
Li, Chenda, Jing Shi, Wangyou Zhang, Aswin Shanmugam Subramanian, Xuankai Chang, Naoyuki Kamo, Moto Hira, et al. “ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration.” In 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 2021. https://doi.org/10.1109/slt48900.2021.9383615.
C. Li et al., “ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration,” 2021, doi: 10.1109/slt48900.2021.9383615.
Li, Chenda, et al. “ESPnet-SE: End-To-End Speech Enhancement and Separation Toolkit Designed for ASR Integration.” 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 2021, doi:10.1109/slt48900.2021.9383615.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar