Nowhere-zero 3-flows in toroidal graphs

J. Li, Y. Ma, Z. Miao, Y. Shi, W. Wang, C.-Q. Zhang, Journal of Combinatorial Theory, Series B 153 (2021) 61–80.

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published | English
Author
Li, Jiaao; Ma, YulaiLibreCat; Miao, Zhengke; Shi, Yongtang; Wang, Weifan; Zhang, Cun-Quan
Publishing Year
Journal Title
Journal of Combinatorial Theory, Series B
Volume
153
Page
61-80
ISSN
LibreCat-ID

Cite this

Li J, Ma Y, Miao Z, Shi Y, Wang W, Zhang C-Q. Nowhere-zero 3-flows in toroidal graphs. Journal of Combinatorial Theory, Series B. 2021;153:61-80. doi:10.1016/j.jctb.2021.11.001
Li, J., Ma, Y., Miao, Z., Shi, Y., Wang, W., & Zhang, C.-Q. (2021). Nowhere-zero 3-flows in toroidal graphs. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 153, 61–80. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2021.11.001
@article{Li_Ma_Miao_Shi_Wang_Zhang_2021, title={Nowhere-zero 3-flows in toroidal graphs}, volume={153}, DOI={10.1016/j.jctb.2021.11.001}, journal={Journal of Combinatorial Theory, Series B}, publisher={Elsevier BV}, author={Li, Jiaao and Ma, Yulai and Miao, Zhengke and Shi, Yongtang and Wang, Weifan and Zhang, Cun-Quan}, year={2021}, pages={61–80} }
Li, Jiaao, Yulai Ma, Zhengke Miao, Yongtang Shi, Weifan Wang, and Cun-Quan Zhang. “Nowhere-Zero 3-Flows in Toroidal Graphs.” Journal of Combinatorial Theory, Series B 153 (2021): 61–80. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2021.11.001.
J. Li, Y. Ma, Z. Miao, Y. Shi, W. Wang, and C.-Q. Zhang, “Nowhere-zero 3-flows in toroidal graphs,” Journal of Combinatorial Theory, Series B, vol. 153, pp. 61–80, 2021, doi: 10.1016/j.jctb.2021.11.001.
Li, Jiaao, et al. “Nowhere-Zero 3-Flows in Toroidal Graphs.” Journal of Combinatorial Theory, Series B, vol. 153, Elsevier BV, 2021, pp. 61–80, doi:10.1016/j.jctb.2021.11.001.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar