Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting

R. Su, J. Zhang, V. Wong, D. Zhang, Y. Yang, Z. Luo, X. Wang, H. Wen, Y. Liu, J. Seidel, X. Yang, Y. Pan, F. Li, Advanced Materials (2023).

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published | English
Author
Su, Ran; Zhang, Jiahui; Wong, Vienna; Zhang, Dawei; Yang, Yong; Luo, Zheng‐Dong; Wang, Xiaojing; Wen, Hui; Liu, Yang; Seidel, Jan; Yang, Xiaolong; Pan, YingLibreCat
All
Publishing Year
Journal Title
Advanced Materials
LibreCat-ID

Cite this

Su R, Zhang J, Wong V, et al. Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting. Advanced Materials. Published online 2023. doi:10.1002/adma.202303018
Su, R., Zhang, J., Wong, V., Zhang, D., Yang, Y., Luo, Z., Wang, X., Wen, H., Liu, Y., Seidel, J., Yang, X., Pan, Y., & Li, F. (2023). Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting. Advanced Materials. https://doi.org/10.1002/adma.202303018
@article{Su_Zhang_Wong_Zhang_Yang_Luo_Wang_Wen_Liu_Seidel_et al._2023, title={Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting}, DOI={10.1002/adma.202303018}, journal={Advanced Materials}, publisher={Wiley}, author={Su, Ran and Zhang, Jiahui and Wong, Vienna and Zhang, Dawei and Yang, Yong and Luo, Zheng‐Dong and Wang, Xiaojing and Wen, Hui and Liu, Yang and Seidel, Jan and et al.}, year={2023} }
Su, Ran, Jiahui Zhang, Vienna Wong, Dawei Zhang, Yong Yang, Zheng‐Dong Luo, Xiaojing Wang, et al. “Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting.” Advanced Materials, 2023. https://doi.org/10.1002/adma.202303018.
R. Su et al., “Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting,” Advanced Materials, 2023, doi: 10.1002/adma.202303018.
Su, Ran, et al. “Engineering Sub‐Nanometer Hafnia‐Based Ferroelectric to Break The Scaling Relation for High‐Efficiency Piezocatalytic Water Splitting.” Advanced Materials, Wiley, 2023, doi:10.1002/adma.202303018.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar