A graphene-based broadband optical modulator

M. Liu, X. Yin, E. Ulin-Avila, B. Geng, T. Zentgraf, L. Ju, F. Wang, X. Zhang, Nature 474 (2011) 64–67.

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published
Author
Liu, Ming; Yin, Xiaobo; Ulin-Avila, Erick; Geng, Baisong; Zentgraf, ThomasLibreCat ; Ju, Long; Wang, Feng; Zhang, Xiang
Publishing Year
Journal Title
Nature
Volume
474
Issue
7349
Page
64-67
LibreCat-ID

Cite this

Liu M, Yin X, Ulin-Avila E, et al. A graphene-based broadband optical modulator. Nature. 2011;474(7349):64-67. doi:10.1038/nature10067
Liu, M., Yin, X., Ulin-Avila, E., Geng, B., Zentgraf, T., Ju, L., … Zhang, X. (2011). A graphene-based broadband optical modulator. Nature, 474(7349), 64–67. https://doi.org/10.1038/nature10067
@article{Liu_Yin_Ulin-Avila_Geng_Zentgraf_Ju_Wang_Zhang_2011, title={A graphene-based broadband optical modulator}, volume={474}, DOI={10.1038/nature10067}, number={7349}, journal={Nature}, publisher={Springer Nature}, author={Liu, Ming and Yin, Xiaobo and Ulin-Avila, Erick and Geng, Baisong and Zentgraf, Thomas and Ju, Long and Wang, Feng and Zhang, Xiang}, year={2011}, pages={64–67} }
Liu, Ming, Xiaobo Yin, Erick Ulin-Avila, Baisong Geng, Thomas Zentgraf, Long Ju, Feng Wang, and Xiang Zhang. “A Graphene-Based Broadband Optical Modulator.” Nature 474, no. 7349 (2011): 64–67. https://doi.org/10.1038/nature10067.
M. Liu et al., “A graphene-based broadband optical modulator,” Nature, vol. 474, no. 7349, pp. 64–67, 2011.
Liu, Ming, et al. “A Graphene-Based Broadband Optical Modulator.” Nature, vol. 474, no. 7349, Springer Nature, 2011, pp. 64–67, doi:10.1038/nature10067.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar