Spin splitting in a MoS2 monolayer induced by exciton interaction

Y. Li, G. Li, X. Zhai, S. Xiong, H. Liu, X. Wang, H. Chen, Y. Gao, X. Zhang, T. Liu, Y. Ren, X. Ma, H. Fu, T. Gao, Physical Review B 101 (2020).

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published | English
Author
Li, Yao; Li, Guangyao; Zhai, Xiaokun; Xiong, Shifu; Liu, Hongjun; Wang, Xiao; Chen, Haitao; Gao, Ying; Zhang, Xiu; Liu, Tong; Ren, Yuan; Ma, XuekaiLibreCat
All
Publishing Year
Journal Title
Physical Review B
Volume
101
Issue
24
Article Number
245439
LibreCat-ID

Cite this

Li Y, Li G, Zhai X, et al. Spin splitting in a MoS2 monolayer induced by exciton interaction. Physical Review B. 2020;101(24). doi:10.1103/physrevb.101.245439
Li, Y., Li, G., Zhai, X., Xiong, S., Liu, H., Wang, X., Chen, H., Gao, Y., Zhang, X., Liu, T., Ren, Y., Ma, X., Fu, H., & Gao, T. (2020). Spin splitting in a MoS2 monolayer induced by exciton interaction. Physical Review B, 101(24), Article 245439. https://doi.org/10.1103/physrevb.101.245439
@article{Li_Li_Zhai_Xiong_Liu_Wang_Chen_Gao_Zhang_Liu_et al._2020, title={Spin splitting in a MoS2 monolayer induced by exciton interaction}, volume={101}, DOI={10.1103/physrevb.101.245439}, number={24245439}, journal={Physical Review B}, publisher={American Physical Society (APS)}, author={Li, Yao and Li, Guangyao and Zhai, Xiaokun and Xiong, Shifu and Liu, Hongjun and Wang, Xiao and Chen, Haitao and Gao, Ying and Zhang, Xiu and Liu, Tong and et al.}, year={2020} }
Li, Yao, Guangyao Li, Xiaokun Zhai, Shifu Xiong, Hongjun Liu, Xiao Wang, Haitao Chen, et al. “Spin Splitting in a MoS2 Monolayer Induced by Exciton Interaction.” Physical Review B 101, no. 24 (2020). https://doi.org/10.1103/physrevb.101.245439.
Y. Li et al., “Spin splitting in a MoS2 monolayer induced by exciton interaction,” Physical Review B, vol. 101, no. 24, Art. no. 245439, 2020, doi: 10.1103/physrevb.101.245439.
Li, Yao, et al. “Spin Splitting in a MoS2 Monolayer Induced by Exciton Interaction.” Physical Review B, vol. 101, no. 24, 245439, American Physical Society (APS), 2020, doi:10.1103/physrevb.101.245439.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar