Single-shot spatial instability and electric control of polariton condensates at room temperature

Y. Gao, X. Ma, X. Zhai, C. Xing, M. Gao, H. Dai, H. Wu, T. Liu, Y. Ren, X. Wang, A. Pan, W. Hu, S. Schumacher, T. Gao, Physical Review B 108 (2023) 205303.

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published | English
Author
Gao, Ying; Ma, XuekaiLibreCat; Zhai, Xiaokun; Xing, Chunzi; Gao, Meini; Dai, Haitao; Wu, Hao; Liu, Tong; Ren, Yuan; Wang, Xiao; Pan, Anlian; Hu, Wei
All
Department
Publishing Year
Journal Title
Physical Review B
Volume
108
Issue
20
Page
205303
LibreCat-ID

Cite this

Gao Y, Ma X, Zhai X, et al. Single-shot spatial instability and electric control of polariton condensates at room temperature. Physical Review B. 2023;108(20):205303. doi:10.1103/physrevb.108.205303
Gao, Y., Ma, X., Zhai, X., Xing, C., Gao, M., Dai, H., Wu, H., Liu, T., Ren, Y., Wang, X., Pan, A., Hu, W., Schumacher, S., & Gao, T. (2023). Single-shot spatial instability and electric control of polariton condensates at room temperature. Physical Review B, 108(20), 205303. https://doi.org/10.1103/physrevb.108.205303
@article{Gao_Ma_Zhai_Xing_Gao_Dai_Wu_Liu_Ren_Wang_et al._2023, title={Single-shot spatial instability and electric control of polariton condensates at room temperature}, volume={108}, DOI={10.1103/physrevb.108.205303}, number={20}, journal={Physical Review B}, publisher={American Physical Society (APS)}, author={Gao, Ying and Ma, Xuekai and Zhai, Xiaokun and Xing, Chunzi and Gao, Meini and Dai, Haitao and Wu, Hao and Liu, Tong and Ren, Yuan and Wang, Xiao and et al.}, year={2023}, pages={205303} }
Gao, Ying, Xuekai Ma, Xiaokun Zhai, Chunzi Xing, Meini Gao, Haitao Dai, Hao Wu, et al. “Single-Shot Spatial Instability and Electric Control of Polariton Condensates at Room Temperature.” Physical Review B 108, no. 20 (2023): 205303. https://doi.org/10.1103/physrevb.108.205303.
Y. Gao et al., “Single-shot spatial instability and electric control of polariton condensates at room temperature,” Physical Review B, vol. 108, no. 20, p. 205303, 2023, doi: 10.1103/physrevb.108.205303.
Gao, Ying, et al. “Single-Shot Spatial Instability and Electric Control of Polariton Condensates at Room Temperature.” Physical Review B, vol. 108, no. 20, American Physical Society (APS), 2023, p. 205303, doi:10.1103/physrevb.108.205303.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar