Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces

L. Huang, X. Song, B. Reineke, T. Li, X. Li, J. Liu, S. Zhang, Y. Wang, T. Zentgraf, ACS Photonics (2017) 338–346.

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article | Published | English
Author
Huang, Lingling; Song, Xu; Reineke, Bernhard; Li, Tianyou; Li, Xiaowei; Liu, Juan; Zhang, Shuang; Wang, Yongtian; Zentgraf, ThomasLibreCat
Publishing Year
Journal Title
ACS Photonics
Page
338-346
LibreCat-ID

Cite this

Huang L, Song X, Reineke B, et al. Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces. ACS Photonics. 2017:338-346. doi:10.1021/acsphotonics.6b00808
Huang, L., Song, X., Reineke, B., Li, T., Li, X., Liu, J., … Zentgraf, T. (2017). Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces. ACS Photonics, 338–346. https://doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00808
@article{Huang_Song_Reineke_Li_Li_Liu_Zhang_Wang_Zentgraf_2017, title={Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces}, DOI={10.1021/acsphotonics.6b00808}, journal={ACS Photonics}, author={Huang, Lingling and Song, Xu and Reineke, Bernhard and Li, Tianyou and Li, Xiaowei and Liu, Juan and Zhang, Shuang and Wang, Yongtian and Zentgraf, Thomas}, year={2017}, pages={338–346} }
Huang, Lingling, Xu Song, Bernhard Reineke, Tianyou Li, Xiaowei Li, Juan Liu, Shuang Zhang, Yongtian Wang, and Thomas Zentgraf. “Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces.” ACS Photonics, 2017, 338–46. https://doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00808.
L. Huang et al., “Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces,” ACS Photonics, pp. 338–346, 2017.
Huang, Lingling, et al. “Volumetric Generation of Optical Vortices with Metasurfaces.” ACS Photonics, 2017, pp. 338–46, doi:10.1021/acsphotonics.6b00808.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar