3 Publications

Mark all

[3]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 21401 LibreCat
 
[2]
2020 | Report | LibreCat-ID: 21407 | OA
2018/2019 Umfrage zur Steuerkomplexität in deutschen Finanzverwaltungen
T. Bornemann, A. Schipp, C. Sureth-Sloane, 2018/2019 Umfrage Zur Steuerkomplexität in Deutschen Finanzverwaltungen, 2020.
LibreCat | DOI | Download (ext.)
 
[1]
2020 | Report | LibreCat-ID: 21417 | OA
2018 Global MNC Tax Complexity Survey
T. Hoppe, D. Schanz, A. Schipp, F. Siegel, S. Sturm, C. Sureth-Sloane, 2018 Global MNC Tax Complexity Survey, 2020.
LibreCat | DOI | Download (ext.)
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

3 Publications

Mark all

[3]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 21401 LibreCat
 
[2]
2020 | Report | LibreCat-ID: 21407 | OA
2018/2019 Umfrage zur Steuerkomplexität in deutschen Finanzverwaltungen
T. Bornemann, A. Schipp, C. Sureth-Sloane, 2018/2019 Umfrage Zur Steuerkomplexität in Deutschen Finanzverwaltungen, 2020.
LibreCat | DOI | Download (ext.)
 
[1]
2020 | Report | LibreCat-ID: 21417 | OA
2018 Global MNC Tax Complexity Survey
T. Hoppe, D. Schanz, A. Schipp, F. Siegel, S. Sturm, C. Sureth-Sloane, 2018 Global MNC Tax Complexity Survey, 2020.
LibreCat | DOI | Download (ext.)
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed