4 Publications

Mark all

[4]
2024 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 51301 | OA LibreCat | Download (ext.)
 
[3]
2023 | Journal Article | LibreCat-ID: 45604 | OA LibreCat | DOI | Download (ext.)
 
[2]
2023 | Preprint | LibreCat-ID: 45402 | OA
The Bot Delusion. ChatGPT and anticipated consequences for research communication
O. Wieczorek, I. Steinhardt, C. Schneijderberg, R. Schmidt, S. Mauermeister, (2023).
LibreCat | Download (ext.)
 
[1]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 45252 | OA
Grenzüberschreitung und Distanzierung – Geschlechterforschung in universitären Toiletten
R. Krollmann, R. Schmidt, A. Spill, Blog Interdisziplinäre Geschlechterforschung (2021).
LibreCat | Files available | DOI | Download (ext.)
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

4 Publications

Mark all

[4]
2024 | Newspaper Article | LibreCat-ID: 51301 | OA LibreCat | Download (ext.)
 
[3]
2023 | Journal Article | LibreCat-ID: 45604 | OA LibreCat | DOI | Download (ext.)
 
[2]
2023 | Preprint | LibreCat-ID: 45402 | OA
The Bot Delusion. ChatGPT and anticipated consequences for research communication
O. Wieczorek, I. Steinhardt, C. Schneijderberg, R. Schmidt, S. Mauermeister, (2023).
LibreCat | Download (ext.)
 
[1]
2021 | Journal Article | LibreCat-ID: 45252 | OA
Grenzüberschreitung und Distanzierung – Geschlechterforschung in universitären Toiletten
R. Krollmann, R. Schmidt, A. Spill, Blog Interdisziplinäre Geschlechterforschung (2021).
LibreCat | Files available | DOI | Download (ext.)
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed